Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
 • Fotografia w górnej animacji: chmurki_
 • Fotografia w górnej animacji: foto.zbyszek_rochowicz_02
 • Fotografia w górnej animacji: gr_jezo16
 • Fotografia w górnej animacji: hm_zima16
 • Fotografia w górnej animacji: p7170047
 • Fotografia w górnej animacji: pa_milo16
 • Fotografia w górnej animacji: podjazd
 • Fotografia w górnej animacji: strona_4

Dlaczego warto tu zainwestować

 
 1. Uzyskanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej

Status obszaru ochrony uzdrowiskowej Miłomłyn uzyskał 17 maja 2016 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. 2016, poz. 756).

Obszar ochrony uzdrowiskowej obejmuje powierzchnię miasta Miłomłyn oraz sołectwa: Tarda i Bagieńsko – Zatoka. Powierzchnia obszaru ochrony uzdrowiskowej stanowi 7602,06 ha.

Podstawowym surowcem leczniczym zlokalizowanym na terenie gminy Miłomłyn jest torf o właściwościach leczniczych. Złoże torfu leczniczego znajduje się na działce 683/1 której odległość od centrum miasta Miłomłyn wynosi około 1,5 km. Samo złoże położone jest w widłach kanału Elbląskiego i rzeki Korbajny.

Miłomłyn charakteryzuje się warunkami bioklimatycznymi spełniającymi prawie wszystkie normy klimatyczne, dobrym klimatem akustycznym oraz śladowym natężeniem pól elektromagnetycznych oraz parametrami sanitarnymi powietrza, które warunkowo można uznać za zgodne z obowiązującymi normami.

Klimat Miłomłyna ma właściwości lecznicze w odniesieniu do:

- chorób układu oddechowego (w tym astmy);

- chorób narządów ruchu i stanów pourazowych;

- nadciśnienia tętniczego;

- chorób neurologicznych;

Poprzez zróżnicowane bodźce klimatyczne może także wspomagać leczenie zaburzeń układu termoregulacyjnego.

W wyniku analizy potencjalnych lokalizacji obiektów uzdrowiskowych wokół występujących złóż planowanych na obszarze obszaru ochrony uzdrowiskowej, przewiduje się w II etapie wystąpienie do Ministra Zdrowia do Prezesa Rady Ministrów o przyznanie statusu uzdrowiska dla obszaru „Miłomłyn”.

W tym celu zamierza się lokalizacje obiektów uzdrowiskowych:

1. Zakład Leczniczo - Uzdrowiskowy;

2. Dom Zdrojowy;

3. Urządzenia Lecznictwa Uzdrowiskowego;

4. Centrum Wypoczynku, Sportu i Rekreacji.

 

 1. Dobre położenie komunikacyjne

Przez gminę Miłomłyn przebiega droga ekspresowa S7, miasto posiada obwodnicę, do miasta powiatowego Ostródy i stacji kolejowej to 10 min. drogą ekspresową, 50 minut drogą krajową do miasta wojewódzkiego Olsztyna oraz drogą ekspresową 1,5 godziny do Gdańska i portu lotniczego.

 

 1. Bogate i czyste środowisko przyrodnicze

Miasto i gmina Miłomłyn wchodzi w skład obszaru funkcjonalnego „Zielonych Płuc Polski”. Teren gminy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem zasobów środowiska przyrodniczego o zachowanych naturalnych krajobrazach.

Szata roślinna gminy podobnie jak szata roślinna województwa należy do najbardziej interesującej na terenach nizinnych. Wpływ na to może mieć między innymi urozmaicona rzeźba terenu, wpływ północnego klimatu, różnorodność gleb, bogactwo wód i torfowisk oraz stosunkowo niewielkie przekształcenia ekosystemów.

Bogaty świat roślinny gminy stwarza doskonałe warunki do bytowania na tym terenie licznych gatunków zwierząt. Na terenie gminy występuje bogata fauna, bytują tutaj między innymi: jelenie, sarny, dziki, lisy, zające oraz borsuki, tchórze, kuny, jeże, wiewiórki a także myszy, krety, ryjówki, nornice. Z licznych gatunków ptaków występują tu: orły bieliki, orliki, sikory, dzięcioły, pełzacze, kowaliki, sowy, puchacze, wilgi i inne. Ponadto na terenie gminy zamieszkują płazy i gady.

Duża powierzchnia wód powierzchniowych powoduje występowanie ryb uznawanych za pospolite, takie jak: sieja, sielawa, szczupak, okoń, leszcz, sandacz, jazgarz, krąp, karp, karaś, węgorz, kleń, jaź, miętus, płoć, ukleja, ciernik itp., ale także szczególnie cenne gatunki wędrowne; czyli ryby łososiowate (troć, pstrąg potokowy, łosoś). Wpływ na to ma występowanie relatywnie czystych wód w rzekach oraz szybki ich nurt.

Na terenie miasta i gminy znajdują się dwa rezerwaty: Rzeki Drwęca i Jeziora Drwęckiego oraz Jeziora Iłgi.

 

 1. Położenie wśród lasów i jezior

Teren gminy charakteryzuje się lesistością dużo powyżej poziomu średniej wojewódzkiej. Lasy zajmują 6523 ha, co wynosi około 40,5 % powierzchni gminy, przy średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego - 30 %.

Obszar gminy znajduje się w dorzeczu rzeki Drwęcy. Osią sieci hydrograficznej obszaru gminy jest Kanał Elbląski dopływający do jeziora Drwęckiego, a największym jego dopływem jest rzeka Korbajna. Dopływem Korbajny jest rzeka Rybna. Południowo-zachodnia część gminy z jeziorem Gil Wielki odwadniana jest do jeziora Drwęckiego poprzez strugę Iłgę.

Na terenie gminy znajduje się 19 jezior o łącznej powierzchni 1226 hektarów. Z tego 6 jezior jest o powierzchni do 5 ha, 10 jezior w przedziale 5-60 ha.

Największe jeziora to:

Gil Wielki - 558,32 ha,

Ilińsk - 241,56 ha,

Karnickie - 156,65 ha.

Znajdujące się na terenie Gminy Miłomłyn formy ochrony przyrody i krajobrazu to:

1. Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego;

2. Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich.

 

 1. Kanał Elbląski jako zabytek hydrotechniki

Kanał Elbląski to jeden z bardziej interesujących pod względem technicznym i unikalny w skali światowej kanałowy szlak wodny. Składa się z trzech odcinków głównych o łącznej długości 129,8 km oraz z wielu odgałęzień bocznych. Kanał zaprojektowany został przez holenderskiego inżyniera Georga Jakoba Steenke i wybudowany w latach 1848-1872. Największym problemem technicznym było pokonanie 99 metrowej różnicy poziomu wód między jeziorami Drużno pod Elblągiem, a jeziorem Pniewo na odcinku 11 km. Steenke opracował niezwykle oryginalną koncepcję, która funkcjonuje do dziś w niezmienionej formie zadziwiając kunsztem XIX - wiecznej wiedzy inżynierskiej. Genialne rozwiązanie polegało na wybudowaniu na trasie tego atrakcyjnego zabytku sztuki hydrograficznej dwóch śluz (Miłomłyn i Zielona) oraz pięciu pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny). Pochylnie niwelują różnicę poziomów wody o 99 m. Statki pokonują pochylnie na specjalnych wózkach. Kanał Elbląski w XIX w. pełnił głównie funkcję gospodarczą. Umożliwiał spławianie zboża i drewna z zasobnych terenów Mazur Zachodnich do Elbląga i dalej do portów położonych na Zalewie Wiślanym. Turyści, którzy chcieliby „popłynąć” statkiem po trawie mają możliwość korzystania z rejsów Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Śluza komorowa na kanale Ostródzko-Elbląskim jest ciekawym zabytkiem sztuki hydrotechnicznej z XIX w. Mimo upływu czasu stare mechanizmy nadal służą turystom korzystającym z tej drogi wodnej.

 

 1. Kanał Elbląski i Iławski jako drogi wodne

Kanał Elbląski (niem. Oberländischer Kanal) to najdłuższy kanał żeglowny w Polsce. Jego całkowita długość wraz z odgałęzieniami wynosi aż 151,7 km. Kanał łączy jezioro Drużno z rzeką Drwęcą oraz z jeziorem Jeziorak. Z jeziora Drużno, poprzez rzekę Elbląg z Zalewem Wiślanym, a także przez Kanał Jagielloński, Nogat i Wisłę z Morzem Bałtyckim. Powiązana z Kanałem droga wodna Miłomłyn – Zalewo liczy 49,9 km. Odgałęzienie z Miłomłyna do jeziora Jeziorak nazywa się Kanałem Iławskim.

Najciekawszym elementem z całego kanału jest 5 pochylni, dzięki którym statki mogą na długości 10 km pokonać prawie stumetrową różnicę poziomów zwierciadła wody. Oryginalność pochylni polega na unikatowym rozwiązaniu technicznym – jednostka pływającą wpływa na specjalny wózek, który porusza się po torowisku – stąd wrażenie „płynięcia” po lądzie.

 

 1. Wytyczone ścieżki rowerowe

Struktura wytyczonych tras rowerowych pozwala turyście na większą swobodę wyboru trasy i włącza gminę w sieć szlaków regionu opracowaną przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu oraz okoliczne gminy. Szlak niebieski jest częścią szlaku regionalnego prowadzącego z Zalewa przez Miłomłyn do Iławy. Wokół niego funkcjonują szlaki lokalne „zatrzymujące” turystę na terenie gminy i umożliwiające jej poznanie. Są to trzy szlaki: czerwony (Miłomłyn – Tarda – Miłomłyn), żółty (Tarda – Słonecznik – Prośno – Szeląg – Tarda) i czarny (Liwa – Rogowo – Boguszewo – Gil Mały – Zalewo – Dębinka – Karnity). Szlaki te prowadzą także przez obszar sąsiednich gmin: Łukta i Morąg oraz łączą się ze szlakami wytyczonymi przez nie. Łączna długość szlaków wynosi 89,4 km.

 

 1. Dobrze rozwinięta agroturystyka

Na bazie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych powstały liczne ośrodki turystyczne, hotele oraz gospodarstwa agroturystyczne, które corocznie przyciągają wielu turystów. Począwszy od luksusowego Hotelu "Miłomłyn", przez zabytkowy Hotel "Zamek" w Karnitach, ośrodki wypoczynkowe w Tardzie, Piławkach i Liksajnach, a skończywszy na coraz liczniejszych gospodarstwach agroturystycznych. Miłomłyn zaprasza do renomowanych pałaców i hoteli, tj. zespołu pałacowo-parkowego z XIX w. w Karnitach, hotelu "Miłomłyn", które oferują wspaniały wypoczynek w zaciszu leśnym, korty tenisowe, saunę, polowania, przejażdżki konne w siodle i zaprzęgach, rejsy statkiem po kanale i jeziorach mazurskich. Interesujące możliwości turystom ceniącym wygodę stwarza też Ośrodek Wypoczynkowy "Tarda" położony 5 km od Miłomłyna nad brzegiem jeziora Bartężek.

Do największych ośrodków należą:

- Hotel Miłomłyn w Miłomłynie

- Hotel Zamek Karnity

- Osada Danków w Wielimowie

- Ośrodek Wypoczynkowy Tarda

- Przystanek Zajazd Piławki

oraz pokoje gościnne w Miłomłynie i kwatery agroturystyczne w Bagieńsku, Glimach, Liwie, Majdanach Wielkich i Wińcu.

 

 1. Duże zasoby ludzkie do wykorzystania

Wg danych GUS (2015 r.) liczba ludności w wieku produkcyjnym (3249) przewyższa zarówno liczbę ludności w wieku przedprodukcyjnym (956), jak i liczbę ludności w wieku poprodukcyjnym (837). Pracujący (bez osób pracujących w mikroprzedsiębiorstwach oraz w indywidualnych gospodarstwach rolnych) to 404 osoby. Bezrobotni zarejestrowani to 325 osób, w 57,5% stanowią kobiety. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym to 10%.

Na terenie miasta i gminy Miłomłyn funkcjonuje obecnie 15 organizacji pozarządowych.

 

 1. Dobra baza do rozwoju przemysłu drzewnego – surowcowa i techniczna

Lasy zajmują 6523 ha, co wynosi około 40,5 % powierzchni gminy. Przestrzennie przeważają lasy gospodarcze. Wśród typów siedliskowych przeważają siedliska borowe, przy czym największą powierzchnię zajmuje bór świeży. Struktura drzewostanu jest typowa dla województwa, dominuje sosna osiągając przy tym bardzo dobre parametry techniczne.

Aktualnie w CEiDG z terenu gminy Miłomłyn widnieje 231 podmiotów gospodarczych (dane na 31.12.2016), w tym 17 podmiotów prowadzi działalność w rolnictwie i leśnictwie. Dobrą bazę techniczną stanowi teren po byłym tartaku przy ul. Nadleśnej w Miłomłynie.

 

 1. Istniejące zabytki dziedzictwa kulturowego

Zasób dóbr kultury i krajobraz historyczno - kulturowy w obszarze miasta i gminy Miłomłyn związane są z dziejami dawnych Prus Wschodnich, obejmującymi okresy: osadnictwa wczesnohistorycznego, państwa zakonu krzyżackiego, Prus Książęcych, Królestwa Pruskiego i XIX-XX-wiecznej państwowości niemieckiej (1870-1945). Na dobra te składają się ujęte w rejestrze zabytków woj. warmińsko-mazurskiego:

a) historyczny układ urbanistyczny miasta Miłomłyna wraz z zabytkami architektury i historycznymi nawarstwieniami kulturowymi w jego obszarze,

b) zespół pałacowo-parkowy w Karnitach,

c) zabytkowe cmentarze i stanowiska archeologiczne w obszarach wiejskich gminy.

Na obszarze gminy Miłomłyn za pomnik historii uznany został na mocy przepisów Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011r. Kanał Elbląski.

Miłomłyn to wiele niezmiernie interesujących i ciekawych zabytków, wśród których na szczególną uwagę zasługują Kościół pw. Św. Bartłomieja w Miłomłynie oraz wieża dzwonnicza pamiętająca czasy krzyżackie. Zabytki architektoniczne Miłomłyna świadczą o dawnej świetności miasteczka, które zostało założone na początku XIV w. jako osada nad rzeką Liwą. Potem wybudowano tu zamek krzyżacki i kościół, które nie zachowały się jednak do naszych czasów. Na terenie gminy cenne pod względem historycznym są dawne cmentarze ewangelickie z XIX w. oraz stanowiska archeologiczne. Na uwagę zwraca tradycyjna zabudowa okolicznych wsi, w tym zwłaszcza historyczna zabudowa Liwy. Wartym odwiedzenia jest zespół pałacowo-parkowy w Karnitach, położony 10 km na zachód od Miłomłyna. Neogotycki pałac w Karnitach to jedna z najpiękniejszych budowli z czasów romantyzmu na terenie Warmii i Mazur. Położony nad jeziorem Kocioł tworzy doskonałe miejsce wypoczynku.

Inne zabytki to: Pozostałości murów miejskich z XVI w., kaplica przy ul. Twardej, kaplica cmentarna z początku XX w., domy z XVIII i XIX w. – zabudowa małomiasteczkowa (ul. Kościelna, Rynkowa, Twarda).

 

 1. Przygotowane tereny pod zabudowę jednorodzinną i rekreacyjną

Gmina dysponuje obecnie 0,4435 ha przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługowe. Jest to teren położony pomiędzy ulicą Polną i Kolejową w Miłomłynie. Dodatkowo terenem pod tego typu inwestycje jest również nieruchomość gruntowa położona w centrum Miłomłyna, bezpośrednio przy ul. Twardej, głównej drodze wjazdowej do miasta Miłomłyn. Działka stanowi część byłego torowiska. Terenem przygotowanym pod inwestycje rekreacyjne- port jachtowy jest nieruchomość o powierzchni 3,1779 ha położona bezpośrednio przy Kanale Elbląskim w Miłomłynie.

 

 

Poznaj atrakcje turystyczne miasta i gminy Miłomłyn: 

UMiG Miłomłyn

Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn

ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn

Tel.: 89 6425801

E-mail: gmina@milomlyn.pl

Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij